Don Šajn a Johannes Doktor Faust - Divadlo Alfa | Don Juan et Johannes Doktor Faust par Théâtre Alfa

20/10/2022 20:00
Théâtre Peruchet

(v češtině s francouzským komentářem)

Obě hry jsou zhuštěnými verzemi (každá trvá cca 30 min) “parádních kusů” českých lidových loutkářů, kteří na našem území působili od konce 18. stol. jako svérázná (a většinou mimoděčná) součást národního obrození. Jednotlivé loutkářské rody si vytvořily (a z generace na generaci předávaly) svoji specifickou textovou verzi. Jevištní i jazykové prostředky používané těmito kočovnými marionetáři dodnes okouzlují poezií “kouzla nechtěného”. Režisérem inscenace je Tomáš Dvořák, vyhlášený a respektovaný u nás i v zahraničí právě kvůli návratu k českým loutkářským kořenům a schopnosti zpracovat původní látku s úctou k tradici a zároveň s ohledem na současného diváka. Jeho nastudování her lidových loutkářů Dona Šajna a Doktora Fausta patří k nejstarším a stále žádaným položkám v repertoáru Divadla Alfa. K všem „kusům“ vytvořil režisér T.Dvořák velmi originální kolekce loutek, jež „zkolážoval“ z nejrůznějších běžných předmětů. Inscenace tak těží z dráždivého kontrastu mezi konvencemi tradičního loutkového divadla a vskutku netradičními „surrealistickými“ loutkami. Navíc přináší osobitý a v neposlední řadě i zábavný vhled do dvou archetypálních příběhů evropské literatury.

„Johanes doktor Faust“, původně vychází z knížky lidového čtení z 16. stol. o učenci, který zaprodal svou duši ďáblu. Ve všech českých loutkářských verzích je výrazně posílena paralelní parodická linie komické postavy Kašpárka a řada scén je rozvinuta a nazřena „plebejským“ pohledem. „Don Šajn“ je osobitou variantou španělské pověsti ze 14. stol. o svůdci žen donu Juanovi, a jejich pozdějších dramatických zpracování. Johanes doktor Faust“ a „Don Šajn“ se už úspěšně představily v SRN, Francii, Itálii a Japonsku.

Divadlo Alfa je jedním z nejlepších českých profesionálních loutkových divadel. Jedno z mála stále udržuje staročeskou loutkovou tradici a prezentuje ji v moderním duchu. Kromě úspěšných Tří mušketýrů Divadlo Alfa zaujalo ve světě také loutkovými parodiemi James Blond  a Cha-cha -cha nebo moderními verzemi her starých lidových loutkářů Don Šajn, Johanes Doktor Faust a Jenovéfa.

Cena vstupenky: dospělí 12, děti do 12 let 10


(en tchèque avec commentaire en français en amont)

Les deux pièces sont des versions condensées (d'une durée d'environ 30 minutes chacune) de « pièces d’apparat » réalisées par des marionnettistes folkloriques tchèques, actifs sur le territoire tchèque depuis la fin du XVIIIème siècle en tant qu'élément particulier (et le plus souvent excentrique) de la renaissance nationale. Chaque famille de marionnettistes a élaboré et transmis de génération en génération sa propre version textuelle spécifique. Les dispositifs scéniques et linguistiques utilisés par ces marionnettes nomades enchantent toujours par la poésie de la « magie de l'indésirable ». Le metteur en scène, Tomáš Dvořák, est connu et respecté en République tchèque et à l'étranger justement pour son retour aux racines de la marionnette tchèque et sa capacité à traiter le matériel original dans le respect tant de la tradition que du public contemporain. Sa mise en scène des pièces des marionnettistes folkloriques Don Šajn et Doktor Faust est l'un des éléments les plus anciens et les plus demandés du répertoire du Théâtre Alfa. De plus, Dvořák a créé pour chacune des représentations une collection originale de marionnettes faites de divers objets usuels. La production bénéficie ainsi du contraste entre le théâtre de marionnettes traditionnel et les marionnettes presque surréalistes. En outre, il offre un aperçu distinctif et divertissant de deux histoires archétypales de la littérature européenne.

Johanes Dr. Faust est inspiré à l'origine d'un livre de lecture populaire du XVIème siècle racontant l'histoire d'un savant qui a vendu son âme au diable. Dans toutes les versions de marionnettes tchèques, le trait parodique parallèle du personnage comique Kašpárek est considérablement renforcé et de nombreuses scènes sont développées et vues à travers un point de vue « plébéien ». Don Šajn est une variante distincte du conte espagnol du XIVe siècle du séducteur des femmes Don Juan et de leurs adaptations dramatiques ultérieures. Johanes Dr. Faust et Don Šajn ont déjà été présentés avec succès en Allemagne, en France, en Italie et au Japon.

Le Théâtre Alfa est l'un des meilleurs théâtres de marionnettes professionnels tchèques. Il est l'un des rares à maintenir l'ancienne tradition tchèque des marionnettes et à la présenter dans un esprit moderne. Outre le succès des Trois Mousquetaires, le Théâtre Alfa a également fait écho dans le monde avec ses parodies de marionnettes James Blond et Cha-cha-cha ou avec des versions modernes des spectacles des anciens marionnettistes folkloriques Don Šajn, Johanes Dr. Faust et Jenovéfa.

Prix du billet: adultes 12, enfants de moins de 12 ans 10